سایت گزینه های باینری در افغانستان

عامل سود در تجارت

شرح عناصر صورتهای مالی در حسابداری

عناصر صورتهای مالی در خدمات حسابداری یعنی طبقات کلی اقلام تشکیل ‌دهنده صورت های مالی مانند تکه هایی از یک پازل هستند که توسط آن ‌ها صورت های مالی ساخته می‌شوند . این عناصر اصلی که شامل دارایی ‌ها ، بدهی‌ ها ، حقوق صاحبان سرمایه ، درآمدها ، هزینه‌ ها ، آورده صاحبان سرمایه و ستانده صاحبان سرمایه است معرف منابع اقتصادی یک واحد تجاری ؛ ادعاهای علیه با علایقی نسبت به آن منابع ؛ و آثار مالی مبادلات یا سایر رویدادهای اقتصادی که موجب تغییر در آن منابع اقتصادی یا ادعاهای علیه آن ‌ها شده‌اند می‌باشند .

دارایی ‌ها

دارایی عبارت است از حقوق نسبت به منافع اقتصادی آتی یا سایر راههای دستیابی مشروع به آن منافع که درنتیجه معاملات با سایر رویدادهای گذشته به کنترل واحد تجاری درآمده است.

بدهی‌ ها

بدهی عبارت از تعهد انتقال منافع اقتصادی توسط واحد تجاری ناشی از معاملات یا سایر رویدادهای گذشته است. درواقع بدهی‌ ها به‌عنوان اختصاص احتمالی آتی منافع اقتصادی که درنتیجه تعهدات فعلی شخصیت حسابداری در رابطه با انتقال دارایی‌ ها با ارائه خدمات به سایر شخصیت‌ ها در آینده که درنتیجه مبادلات یا رویدادهای گذشته ایجادشده است، تعریف می‌گردند.

حقوق مالکانه ( حقوق صاحبان سرمایه )

حقوق مالكانه یا خالص دارایی‌ها، حق مالی (منافع) باقیمانده در دارایی‌های یک واحد تجاری پس از کسر کل بدهی‌ها از کل دارایی‌ها است. به علت اینکه حقوق مالکانه، یک حق باقیمانده است، نمی‌توان آن را مستقل از دارایی‌ها و بدهی‌ها اندازه‌گیری نمود. رابطه بین دارایی‌ها، بدهی‌ها و حقوق مالكانه، مبنایی است برای معادله حسابداری :

حقوق مالكانه + بدهی ‌ها = دارایی ‌ها

که با تغییر محل عناصر تشکیل‌دهنده معادله حسابداری خواهیم داشت :

بدهی‌ ها - دارایی‌ ها = حقوق مالکانه

حقوق مالکانه را حقوق صاحبان سهام یا سرمایه نیز می ‌نامند.

درآمد ها و هزینه ‌ها

صورتهای مالی بین تغییرات در حقوق صاحبان سرمایه ناشی از معاملات با صاحبان سرمایه (به‌عنوان صاحب سرمایه) و دیگر تغییرات حقوق صاحبان سرمایه تمایز قابل می‌شود. تغییرات اخیر، درآمد و هزینه نامیده می‌شود که تعریف آن‌ها به شرح زیر است:

درآمد

افزایش در حقوق صاحبان سرمایه بجز مواردی که به آورده صاحبان سرمایه مربوط می‌شود.

هزینه

کاهش در حقوق صاحبان سرمایه بجز مواردی که به ستانده صاحبان سرمایه مربوط می‌شود.

بر این اساس درآمد و هزینه واژه‌ هایی کلی هستند که دربرگیرنده همه تغییرات در حقوق صاحبان سرمایه است مگر آن تغییراتی که مرتبط با آورده یا ستانده صاحبان سرمایه باشد. بنابراین درآمد دربرگیرنده درآمد ناشی از فعالیت‌های اصلی و مستمر واحد تجاری (درآمد عملیاتی) و سایر انواع درآمد (نظیر درآمدهای غیرعملیاتی و سایر اقلام سود و زیان جامع) می‌باشد. به‌گونه‌ای مشابه، هزینه دربرگیرنده هزینه‌های تحمل شده ناشی از فعالیت‌های اصلی و مستمر واحد تجاری (هزینه عملیاتی) و سایر انواع هزینه (نظیر هزینه‌های غیرعملیاتی و سایر اقلام سود و زیان جامع) می‌باشد.

درآمدهای عملیاتی

درآمدهای عملیاتی، جریان ‌های ورودی ادواری دارایی‌ها یا تسویه بدهی ‌ها و یا ترکیبی از هر دو می‌باشند که درنتیجه تحویل یا تولید کالا، ارائه خدمات با سایر فعالیت‌های درآمد زا حاصل می‌شود و تشکیل ‌دهنده عملیات اصلی یا عمده فعالیت‌ های یک واحد تجاری است.

هزینه‌های عملیاتی

هزینه‌های عملیاتی، مصرف ادواری دارایی‌ها و یا تحمل بدهی‌ها و یا ترکیبی از هر دو می‌باشد که درنتیجه تحویل یا تولید کالا، ارائه خدمات با سایر فعالیت‌های درآمدزایی که فعالیت‌های اصلی یا عمده واحد تجاری را تشکیل می‌دهند، به وقوع می‌پیوندند.

سود یا زیان عملیاتی

اختلاف بین درآمد ها و هزینه ‌های عملیاتی نشان‌دهنده سود یا زیان عملیاتی می‌باشد. نتیجه خالص فعالیت ‌های اصلی و مستمر، شاخصی است که توان واحد تجاری را از نظر سودآوری به نمایش می‌گذارد.

درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی

درآمد های غیرعملیاتی افزایش در حقوق مالکان یا خالص دارایی‌ ها می ‌باشند که درنتیجه مبادلات فرعی (جانبی) و یا اتفاقی واحد تجاری ایجاد می‌شوند. به‌بیان‌دیگر، درآمدهای غیرعملیاتی از آن دسته مبادلات و رویدادهای اقتصادی منتج می‌گردند که از درآمدهای عملیاتی، عملیات متوقف‌شده و سایر اقلام سود و زیان جامع ناشی نمی‌شود . هزینه‌های غیرعملیاتی ، کاهش‌هایی در حقوق مالکان یا خالص دارایی‌ها هستند که درنتیجه مبادلات فرعی جانبی و یا اتفاقی واحد تجاری ایجاد می‌شوند . هزینه‌های غیرعملیاتی از آن دسته مبادلات و رویدادهای اقتصادی ناشی می‌گردند که از هزینه‌های عملیاتی ، عملیات متوقف‌شده و سایر اقلام سود و زیان جامع ناشی می‌شوند

سود یا زیان عملیات در حال تداوم (مستمر)

کلیه عملیات واحد تجاری به‌استثنای عملیات متوقف‌شده، عملیات در حال تداوم تلقی می‌شود. سود یا زیان عملیات در حال تداوم به دو بخش عملیاتی و غیرعملیاتی تقسیم می‌شود که پیش‌ازاین درباره آن‌ها به‌تفصیل بحث کردیم

هزینه‌ های غیر عملیاتی - درآمد های غیر عملیاتی + سود یا زیان عملیاتی = سود یا زیان عملیات در حال تداوم (مستمر)

عملیات متوقف ‌شده

یک بخش از واحد تجاری است که واگذار یا برکنار شده یا به‌عنوان نگهداری شده برای فروش طبقه‌بندی‌شده است و دارای سه ویژگی های زیر است :

بیانگر یک فعالیت تجاری با حوزه جغرافیایی عمده و جداگانه از عملیات است .

قسمت از یک برنامه هماهنگ برای واگذاری با برکناری یک فعالیت تجاری با حوزه جغرافیایی عمده و جداگانه از عملیات است .

و یا یک واحد فرعی است که صرفاً به قصاد فروش مجدد خریداری‌شده است .

سود یا زیان حاصل از عملیات متوقف ‌شده باید به‌طور جداگانه در متن صورت سود و زیان نمایش شود.

سود خالص یا زیان خالص

بر اساس استاندارد های حسابداری ، سود خالص یا زیان خالص حال به ‌عبارت‌دیگر، خالص دارایی ‌های یک واحد تجاری در نتیجه مبادلات سود خالص یا زیان خالص حاکی از تغییرات ادواری در حقوق مالکان دارایی‌ های یک واحد تجاری در نتیجه مبادلات با سایر رویداد های اقتصادی که منجر به درآمدها و هزینه‌ها می‌شوند ، می‌باشد . ازاین‌رو سود خالص با زیان خالص شامل تمام تغییرات صورت گرفته طی یک دوره در حقوق مالکان ، به‌استثنای سرمایه‌گذاری‌ های مالکان و توزیع بین آن‌ها و چند تغير حاد دیگر در خالص دارایی‌ها می‌باشد. ازنظر ریاضی ، سود خالص با زیان خالص با استفاده از درآمد ها و هزینه ‌های عملیاتی و غیر عملیاتی به شکل زیر تعیین می‌شود سود یا زیان عملیات متوقف ‌شده و درآمد ها و هزینه‌های غیرعملیاتی به سود یا زیان عملیاتی به سود خالص یا زیان خالص .

سود (زیان) جامع

به تغییر در حقوق صاحبان سرمایه خالص دارایی‌های یک واحد تجاری در طی یک دوره که از مبادلات و سایر رویدادها و وضعیت ‌های حاصل از منابع غیر مالکانه ناشی می‌شود، سود (زبان) جامع اطلاق می‌شود . به ‌بیان‌دیگر سود (زیان) جامع عبارت است از سود ( زیان ) خالص به‌ علاوه ( منهای ) تمامی تغییرات دیگر در حقوق صاحبان سرمایه در طی دوره، به‌استثنای سرمایه‌گذاری‌های مالکان و توزیع‌های بین آن‌ها یعنی ستانده آن‌ها به شکل سود سهام، دریافت دارایی در تصفیه ، دریافت دارایی در باز خرید سهام توسط واحد تجاری و . .

با توجه به‌ مراتب فوق ، درآمدها و هزینه‌های تحقق ‌نیافته ناشی از تغییرات ارزش آن دسته از دارایی‌ها و بدهی‌هایی که اساساً به‌منظور قادر ساختن واحد تجاری به انجام عملیات نگهداری شده و به‌موجب استانداردهای حسابداری مربوطه ، مستقیماً به حقوق صاحبان سرمایه منظور می‌شود (از قبیل درآمدها و هزینه‌های ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود)، تنها در صورت سود و زیان جامع گزارش می‌گردد . در مورد صورت سود و زیان جامع و اجزای تشکیل‌دهنده آن به‌ تفصیل در مقالات مورد استفاده برای یک شرکت حسابداری بحث خواهیم کرد .

آورده و ستانده صاحبان سرمایه

گذاری مالکان (آورده مالکان) در واحد تجاری و توزیع بین مالکان (ستانده مالكان) را مبادلات مالکانه با معاملات صاحبان سرمایه می‌نامند . انتشار سهام عادی شرکت به سرمایه‌گذاری مالکان منجر می‌شود . سود نقدی سهامی که توسط شرکت اعلام و به دارندگان سهام عادی پرداخت می‌شود، توزیعی است که بین مالکان صورت می‌گیرد . انتشار سهام و پرداخت سود نقدی سهام، هر دو، از مبادلات مالکانه محسوب می‌شوند.

آورده صاحبان سرمایه عبارت است از افزایش در حقوق صاحبان سرمایه ناشی از سرمایه‌گذاری در واحد تجاری جهت کسب یا افزایش حقوق مالکانه. ستانده صاحبان سرمایه نیز عبارت است از کاهش در حقوق صاحبان سرمایه ناشی از انتقال دارایی ‌ها به صاحبان سرمایه با ایجاد بدهی در قبال آن‌ها به‌منظور کاهش حقوق مالکانه و یا توزیع سود .

نکته مهم : در مبادلات مالکانه درآمد با هزینه شناسایی نمی‌شود .

صورتهای مالی اساسی و عناصر تشکیل‌دهنده آن

در تشریح اهداف گزارشگری مالی گفتیم گزارشگری مالی باید اطلاعاتی در رابطه وضعیت مالی، عملکرد مالی و انعطاف‌پذیری ارائه نماید. صورت‌های مالی ابزاری جهت دستیابی به این اهداف هستند. حال ، مختصر به توصیف محتویات چهار صورت مالی اساسی می‌پردازیم.

ترازنامه که آن را صورت ‌وضعیت مالی نیز می‌نامند، دارایی‌ها، بدهی‌ها و حقوق مالکانه یک واحد تجاری را در پایان هر دوره حسابداری گزارش می‌کند. صورت سود و زیان ؛ درآمدها و هزینه‌های عملیاتی و غیرعملیاتی و سود با زیان عملیات متوقف‌ شده و در نتیجه سود یا زیان خالص را گزارش می‌نماید. بنابراین، این صورت مالی ، عایدات یک شرکت را طی یک دوره حسابداری خلاصه می‌کند. صورت سود و زیان جامع ، شامل خلاصه‌ای از مبادلات تأثیرگذار بر حقوق مالکانه (به‌جز مبادلات مالکانه) طی یک دوره حسابداری می‌باشد. صورت جریان وجوه نقد به‌طور خلاصه، جریان‌های نقدی ورودی و خروجی ناشی از فعالیت‌های عملیاتی ، بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی، مالیات بر درآمد، سرمایه‌گذاری و فعالیت‌های تأمین مالی طی یک دوره حسابداری را دربر دارد.

لازم به ذکر است که یادداشت‌های توضیحی جزء لاینفک صورت‌های مالی بوده و مجموعه کامل صورت‌های مالی شامل موارد ذیل هستند :

  1. صورت‌های مالی اساسی (شامل ترازنامه، صورت سود و زیان، صورت سود و زیان جامع و صورت جریان وجوه نقد)
  2. یادداشت‌ های توضیحی

اصول شناسایی (شناخت) و اندازه‌ گیری برای عناصر صورتهای مالی

در عامل سود در تجارت قسمت قبل، عناصر صورت‌های مالی را تعریف کردیم ، به روابط بین آن‌ها اشاره نموده و عناصر تشکیل‌دهنده آن را معرفی کردیم . همچنین اینکه چگونه مبادلات و سایر رویدادهای اقتصادی بر این عناصر اثر می‌گذارند را موردبحث قراردادیم . اما سخنی از زمان ثبت عناصر موردنظر به میان نیامد. اصول شناسایی (شناخت) و اندازه‌گیری برای این عناصر، رهنمودی در رابطه با این موضوعات در اختیار می‌گذارند. در این قسمت به شناسایی و اندازه‌گیری عناصر صورت‌های مالی می‌پردازیم.

آنچه از خاطرتان می‌گذرد در دو قسمت ارائه می‌گردد . اول ، بحث در مورد اصل بنیادین شناسایی که اساس شناسایی تمام عناصر صورت‌های مالی قرار می‌گیرد. سپس بحث در مورد اصولی که بیشتر به‌طور اخص اساس اصول عمومی پذیرفته‌شده حسابداری قرار می‌گیرند. علاوه بر این، برخی اصول شناسایی و اندازه‌گیری را موردبحث قرار می‌دهیم که بدیل های دری اصول عمومی پذیرفته‌شده حسابداری هستند.

اصل بنیادین شناسایی (شناخت)

شناسایی عبارت است از فرآیند رسمی ثبت اثرات مالی یک مبادله یا رویداد اقتصادی دیگر مشمول آن اطلاعات در صورتهای مالی به‌عنوان یک دارایی، یک بدهی، یک درآمد، یک هزینه، یا نظير آن. شناسایی هم شامل شناسایی اولیه (ثبت) یک ‌قلم و هم شامل تغییرات متعاقب در مبلغ ثبت‌ شده آن قلم می‌شود. با استناد به اصل بنیادین شناسایی، یک‌قلم که از یک مبادله یا رویداد اقتصادی دیگر ناشی می‌گردد درصورتی‌که ضوابط زیر را برآورده سازد ، باید شناسایی شود (در صورت‌های مالی گزارش گردد) :

قلم مورد نظر تعریف یک عنصر صورت ‌های مالی را در برگیرد.

قلم موردنظر دارای خاصه‌ای (صفتی) باشد که بتوان آن را به شکل قابل ‌اتکایی در قالب ریال (واحد پولی) ، اندازه‌گیری نمود.

شواهد کافی مبنی بر وقوع تغییر در یک عنصر صورت‌های وجود داشته باشد. وجود شواهد، رفع ابهام است به‌عبارت ‌دیگر ، هر چه در مورد یک ‌قلم، شواهد بیشتری وجود داشته باشد و هر چه کیفیت این شواهد بیشتر باشد ، در مورد وجود ، ماهیت و اندازه‌گیری آن قلم ابهام کمتری وجود خواهد داشت و آن قلم از اتکاپذیری بیشتر برخوردار خواهد بود.

این سه ضابطه شناسایی در مورد تمام عناصر صورت ‌های مالی کاربرد دارند و مشمول محدودیت قانونی منافع بر هزینه ‌ها قرار می‌گیرند . منافع مورد انتظار از شناسایی یک ‌قلم باید از هزینه‌های مورد انتظار ارائه و استفاده از اطلاعات موردنظر بیشتر باشد . علاوه بر این، فقدان اهمیت ، برخورد اقتضایی را توجیه می‌کند . توجه کنید عامل سود در تجارت چگونه این سه ضابطه شناسایی پیشگفته ، به همراه محدودیت فزونی منافع بر هزینه‌ها و آستانه اهمیت، خصوصیات کیفی و تعاريف عناصری که در بخشهای قبلی مورد بحث قرار گرفت را تکمیل کرده و به هم پیوند می دهند .

قبل از بحث پیرامون اصل های مشخص تری که اساس اصول عمومی پذیرفته ‌شده حسابداری قرار می‌گیرند، باید بر ضابطه شماره ۲ شناسایی تعمق ورزیم، زیرا ممکن است روشن نباشد منظور از واژه "خاصه" یا "صفت" در ضابطه ۲ چیست خاصه یا صفت به ویژگی یک‌قلم اطلاق می‌گردد. برای مثال، خاصه‌های یک دارایی شامل حجم آن، رنگ آن و وزنش می‌باشد. استفاده‌کنندگان صورت‌های مالی به خاصه‌های مالی نظیر بهای تمام‌شده تاریخی یا قیمت های جایگزینی جاری یک قسم علاقمند هستند. گرچه ضابطه شماره ۲ اجازه میدهد هر خاصه‌ای گزارش شود، ولی خاصه منتخب باید به‌طور قابل‌اتکایی قابل اندازه‌گیری برحسب ریال باشد.

آیا بیت کوین یک کلاه برداری بزرگ است؟

آیا بیت کوین یک کلاه برداری بزرگ است؟

"The Big Short" را به خاطر دارید؟ کتاب سال ۲۰۱۰ مایکل لوئیس که در سال ۲۰۱۵ فیلمی از آن ساخته شد. این فیلم داستان بحران مالی جهانی سال ۲۰۰۸ را، با دنبال کردن تعداد معدودی از سرمایه‌گذارانی که مایل به شرط‌بندی بر روی چیزهای غیرقابل تصور بودند، روایت می‌کند. قبل از بحران سال ۲۰۰۸، قیمت مسکن در ایالت متحده به شدت روند صعودی داشت که این موضوع سبب ایجاد حباب در این حوزه شد. برخی از سرمایه‌گذاران این حباب را پیش‌بینی کرده بودند. بعد از ایجاد رکود، بسیاری از ابزارهای مالی به ظاهر پیچیده که به تورم مسکن کمک کردند، تبدیل به یک ابزار بی‌ارزش شدند.

سوالی که مطرح می‌شود این است که چرا تعداد کمی حاضر به شرط بندی بر روی حباب مسکن بودند؟

به نظر من بخش بزرگی از پاسخ همان چیزی است که می‌توانیم آن را عامل ناباوری بنامیم. در واقع ناباوری، مقیاس بسیار نادرست قیمت‌گذاری است. حتی با وجود اینکه شواهد واضحی مبنی بر اینکه قیمت مسکن بسیار بالاتر از ارزش آن قیمت‌گذاری می‌شوند، اما باورش سخت بود که این قیمت‌ها تا این حد خارج از ارزش باشند. با شروع رکورد و ترکیدن این حباب ۶ تریلیون دلار از ثروت املاک و مستغلات تبخیر شد و سرمایه‌گذاران در اوراق بهادار با پشتوانه وام مسکن حدود یک تریلیون دلار ضرر کردند. قبل از وقوع این اتفاق به نظر نمی‌رسید که بازارها، و عقل مرسوم که می‌گوید بازارها در شرایط خوبی قرار دارند، اشتباه باشد.
اما در واقع استباط‌ها از شرایط بازار اشتباه بود. این موضوع وضعیت فعلی کریپتوکارنسی را تداعی می‌کند.

آیا بیت کوین حباب دارد؟

هفته گذشته کمیسیون تجارت فدرال گزارش داد که ارزهای دیجیتال به سرعت در حال تبدیل شدن به گزینه پرداختی برای بسیاری از کلاهبرداران شده‌اند. حدود یک دلار از هر چهار دلار گزارش شده در اثر کلاهبرداری از دست رفته است. با توجه به نقش کوچکی که کریپتوکارنسی در تراکنش‌های معمولی ایفا می‌کند، این عدد قابل توجه است.
درست است که مبلغ گزارش شده توسط F.T.C. چندان بزرگ نیست، حدود یک میلیارد دلار از سال ۲۰۲۱ در این حوزه کلاه‌برداری شده است. اما این فقط زیان‌های گزارش شده را آشکار می‌کند و کلاهبرداری‌های گزارش عامل سود در تجارت نشده یا سرمایه‌گذاری‌های اساسا بی‌ارزش را در نظر نمی‌گیرد. به طور مثال دارایی‌هایی مانند ترا TerraUSD، یک استیبل کوین که نه پایدار بود و نه یک کوین و باعث از بین رفتن حجم بالایی از سرمایه‌ها شده است، در این آمار محاسبه نمی‌شود. سقوط ترا در ماه گذشته ۱۸ میلیارد دلار دارایی را از بین برد که در برخی موارد پس انداز زندگی مردم بوده است. بر اساس دانسته‌ها، بنیانگذاران این رمزارز به محصول خود اعتقاد داشتند و به سادگی پول سرمایه‌گذاران را نمی‌دزدیدند، بنابراین از نظر قانونی درگیر کلاهبرداری نمی‌شود، اما به هر حال سرمایه‌گذاران پس انداز خود را از دست دادند. قیمت بیت کوین

نفر بعدی کیست؟ همانطور که هیلاری آلن اخیراً در فایننشال تایمز نوشت، ترا ممکن است بسیار شکننده بوده باشد، اما حقیقت این است که درک اینکه چرا به طور کلی باید استیبل کوین‌ها وجود داشته باشند، سخت است. استیبل کوین‌ها با یک فناوری پایه پیچیده و ناکارآمد شروع می‌شوند تا از واسطه‌ها یعنی بانک‌های معمولی اجتناب کنند و سپس واسطه‌ها (اغلب با تضاد منافع آشکار) را دوباره به آن اضافه می‌کنند.

طرفدارای کریپتوکارنسی به بهانه آزادی

همانطور که تعدادی از تحلیلگران اشاره کرده‌اند، ممکن است استیبل کوین‌ها پیشرفته و آینده‌نگر به نظر برسند، اما چیزی که بیشتر به آن شباهت دارند، بانک‌های قرن نوزدهمی هستند، به ویژه بانک‌های ایالات متحده در دوران بانکداری آزاد قبل از جنگ داخلی، زمانی که پول و اسکناس توسط موسسات خصوصی قانون‌گذاری نشده منتشر می‌شدند. بسیاری از این موسسات و بانک‌های خصوصی عمدتاً بدون نظارت بسیاری از این بانک‌ها در برخی موارد به دلیل تقلب اما بیشتر به دلیل سرمایه گذاری‌های بد شکست خوردند.

اکنون، برخی از اقتصاددانان مدرن از دوران بانکداری آزاد دفاع می‌کنند. شاید تعجب آور نباشد که مدافعان بانکداری آزاد، مانند علاقه مندان به ارزهای دیجیتال، تمایلات آزادیخواهانه دارند. سرسخت‌ترین مدافعان بانکداری آزاد با اندیشکده‌های دست راستی مرتبط هستند، آنها اغلب فاقد نگرانی‌های محیط زیستی و یا حتی مخالف با اقدامات علیه کووید ۱۹ بودند. با این حال، در دوران بانکداری آزاد، ارزهای خصوصی واقعاً در گردش بودند و به عنوان ابزار مبادله عمل می‌کردند.

با این حال، احتمالاً دلیل گسترش استفاده از آنها، عدم وجود جایگزین بهتر بوده است چرا که در آن زمان اسکناس‌های دلاری صادر شده توسط خزانه‌داری ایالات متحده هنوز وجود نداشت. امروزه ارزهای سبز و سپرده‌های بانکی بیمه شده توسط دولت وجود دارند، بنابراین استیبل کوین‌ها تقریباً هیچ نقشی در معاملات تجاری عادی ندارند. پس این دارایی‌ها چه هدفی را دنبال می‌کنند؟

کریپتوکارنسی هیچ معنایی ندارد

می‌توان این سوال را در مورد کریپتو به طور کلی پرسید. من در جلسات متعددی شرکت کرده‌ام که در آنها شکاکان، تا آنجا که می‌توانند مؤدبانه می‌پرسند که ارزهای دیجیتال چه کاری انجام می‌دهند که با روش‌های پرداخت معمولی‌تر نمی‌توان به راحتی انجام داد. آنها همچنین می‌پرسند که چرا، اگر رمزارز آینده است، بیت کوین که در سال ۲۰۰۹ معرفی شد، هنوز هیچ کاربرد قابل توجهی در دنیای واقعی پیدا نکرده است. در تجربه من، پاسخ‌ها اغلب نه تنها قانع کننده نبودند بلکه بدون نمونه‌های عینی هستند.

از طرف دیگر به نظر می‌رسد که مجرمان ارزهای دیجیتال را مفید می‌دانند. تحقیقات اخیر رویترز نشان داد که طی پنج سال گذشته صرافی ارز دیجیتال بایننس حداقل ۲.۳۵ میلیارد دلار پول غیرقانونی را پولشویی کرده است. اما قانون در این زمینه در کجا قرار دارد؟

در حال حاضر اگر مطرح شود که کریپتوکارنسی هیچ معنایی ندارد، ممکن است افراد زیادی باور نکنند.

ارزش بازار کریپتوکارنسی در روزهای اوج خود به ۳ هزار میلیارد دلار رسید. سرمایه‌گذاران اولیه سود زیادی به‌دست آوردند. مدارس تجاری معروف دوره‌های بلاک چین را ارائه می‌دهند. شهرداران بر سر اینکه چه کسی می‌تواند شهرهایشان را برای ارزهای دیجیتال دوست‌دارتر کند با هم رقابت می‌کنند.

بسیار غیرقابل قبول به نظر می‌رسد که بگوییم طبقه دارایی که آنقدر بزرگ شده است و مروجین آن نفوذ سیاسی زیادی به‌دست آورده اند، می‌تواند فاقد هر گونه ارزش واقعی باشد. در واقع رمزارزها، مانند خانه‌ای است که نه روی ماسه، بلکه روی هیچ ساخته شده است.

شرایط کنونی بحران حباب مسکن را برای من یادآوری می‌کند و اگر از من بپرسید، به نظر می‌رسد که ما از افت قیمت شدید و ترکیدن حباب،Big Short، به کلاه‌برداری بزرگ Big Scam رفته‌ایم.

بورس تهران خوش درخشید

در پایان معاملات امروز شاخص کل بورس با افزایش ۱۴ هزار و ۸۱ واحدی به رقم یک میلیون و ۵۳۲ هزار و ۳۷۱ واحد رسید.

به گزارش جهان اقتصاد به نقل از فارس، بورس اوراق بهادار تهران امروز در یک روند نوسانی قرار گرفت و با افزایش ۱۴ هزار و ۸۱ واحدی به رقم یک میلیون و ۵۳۲ هزار و ۳۷۱ واحد رسید.

شاخص کل با معیار هموزن هم امروز با افزایش ۱۵۶۳ واحد به رقم ۴۲۱ هزار و ۴۲۹ واحد رسید.

ارزش بازار در بورس تهران به بیش از ۶ میلیون و ۷۶ هزار میلیارد تومان رسید. معامله‌گران امروز در بورس تهران بیش از ۶.۶ میلیارد سهام حق‌تقدم و اوراق مالی در قالب ۴۲۳ هزار فقره معامله و به ارزش ۴ هزار و ۶۰۱ میلیارد تومان داد و ستد کردند.

امروز همه شاخص‌های بورس سبز شدند، به گونه‌ای که شاخص کل و شاخص قیمت با معیار وزنی ـ ارزشی ۰.۹۳ درصد افزایش یافتند این دو شاخص با معیار هموزن ۰.۳۷ درصد افزایش یافتند.

شاخص آزاد شناور ۰.۹۸ درصد افزایش یافت، شاخص بازار اول بورس ۰.۹۷ درصد رشد کرد و شاخص بازار دوم بورس ۰.۸۷ درصد افزایش یافت.

امروز نمادهای پالایش نفت اصفهان، فولاد مبارکه، پتروشیمی نوری، پالایش نفت بندرعباس، ملی‌مس، پتروشیمی پارس و پالایش نفت تهران و در یک جمله شرکت‌های پالایشی و فلزات اساسی بیشترین اثر افزایشی در شاخص بورس را داشته‌اند.

در فرابورس ایران هم شاخص کل امروز در پایان معاملات با ۹۲ واحد افزایش به رقم ۲۱ هزار و ۷ واحد رسید. ارزش بازار اول و دوم فرابورس ایران به بیش از یک میلیون و ۱۸۰ هزار میلیارد تومان رسید.

ارزش بازار پایه فرابورس به ۳۵۶ هزار میلیارد تومان رسید. معامله‌گران امروز بیش از ۲.۵ میلیارد سهام حق‌تقدم و اوراق مالی در قالب ۲۶۸ هزار فقره معامله و به ارزش ۵ هزار و ۴۹۶ میلیارد تومان داد و ستد کردند.

امروز نمادهای پلیمر آریا‌ساسول، فولاد غدیر ایرانیان، صبا تأمین، پتروشیمی تندگویان، ایرانول و بهمن دیزل بیشترین اثر افزایشی در شاخص بورس را داشته و نماد داروسازی دانا بیشترین اثر کاهشی در شاخص فرابورس را داشته‌اند.

چشم‌انداز قیمت دلار در بازار آزاد برای سرمایه‌گذاران بازار سرمایه چشم‌انداز روشنی باز کرده و سرمایه‌گذاران امیدوارند شرکت‌های بنیادی امسال سود خوبی برای سهامداران شناسایی کنند.

رشد ۳۰۰ درصدی درآمدهای عملیاتی بانک تجارت

بانک تجارت بر خلاف بسیاری از بانک ها گزارش مثبتی از فعالیت آذرماه خود منتشر که سبب امیدواری سهامداران به این بانک شده است این بانک در آذرماه ۱۲۶۷ میلیارد تومان سود پرداختی به سپرده های خود داشته است .در نهایت تراز عملیاتی بانک با رقم قابل توجه ۶۸۶ میلیارد تومان مثبت و یکی از بهترین علمکردهای بانکی را رقم زده است.

اما بانک در عملکرد تجمیعی ۹ ماهه با درآمد تسهیلات دهی به میزان ۱۰۴۵۹ میلیاردی و سود پرداختی سپرده های ۱۰۷۳۵ و تراز عملیاتی منفی تنها ۲۷۶ میلیاردی مواجه است . با توجه عامل سود در تجارت به عملکرد بسیار عالی آبان ماه و تراز مثبت ۶۸۶ میلیاردی تا پایان سال به سود تراز عملیاتی بسیار خوبی خواهد رسید که این امر تحولی نو در بانک تجارت بوده و حالا علاوه بر پتانسیل هایی نظیر افزایش سرمایه از تجدید ارزیابی دارایی ها و تسعیر سود دارایی های ارزی پتانسیل بزرگی به نام تراز عملیاتی مثبت هم به این بانک اضافه شده است .

بانک تجارت بخش عمده ای از درآمد های خود را از طریق سود سپرده گذاری و سرمایه گذاری ها حاصل می کند طبق گزارش اخیر بانک برای سال ۹۷ پیش بینی درآمد بیش از ۱۲۰۷ میلیاردی را برای امسال دارد که در نیمه اول سال به ۲۴۴ میلیارد از این عامل سود در تجارت درآمد ها دست یافته به عبارتی دیگر در نیمه دوم سال بانک پیش بینی درآمد ۹۶۳ میلیاردی از این طریق را دارد به عبارتی این سرفصل بانک در نیمه دوم سال متحول و تاثیرات بسزایی بر رشد درامدهای خالص بانک دارد .مثبت شدن درآمد های بانک در حالی به وقوغ پیوسته که هزینه های بانک تنها ۴ درصد رشد داشته و بانک به شدت هزینه های خود را کنترل و از سوی دیگر با شتاب در حال رشد درآمد های خود می باشد

در کنار همه ی موارد یادشده توقف اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی و استقراض به سایر بانک ها در بازار بین بانکی می تواند نوید بخش روزهای بهتری برای سهامداران بانک تجارت باشد .

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا